17.03.2021

На основание чл. 14, ал.7 и 8 и чл.35,ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Заповед № 176 / 15.03.2021 год. на Кмета на община Сатовча

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

 

         1.Продажба на урегулиран поземлен имот парцел І, кв. 17 по плана на село Туховища, утвърден със заповед № 241/1984 година, с площ от 647 кв.м, актуван с АЧОС № 1086 / 15.01.2021г, с начална тръжна цена в размер на 4 350,00 лв без ДДС / четири хиляди триста и петдесет лева/

           Депозит за участие в търга – 450 лв        

            2. Отдаване под наем на помещение с площ от 11 кв.м, находящо се на ІІ етаж от административна сграда в УПИ V, кв.19 по плана на село Вълкосел, общ. Сатовча, актуван с АЧОС № 729 / 16.07.2015 година, за офис на куриерски и пощенски услуги, с начална тръжна цена 27.50 лв.без ДДС за месечен наем със срок на ползване 5 /пет/ години по договор.

                        Депозит за участие в търга – 40.00 лв         

          3.Отдаване по наем на помещение в приземен етаж на сграда, находяща се в поземлен имот 144 по плана на с. Осина, актуван с АЧОС № 1088 / 01.02.2021год., с площ от 60 кв.м за търговска дейност с начална тръжна цена 150,00 лв ( без ДДС) за месечен наем със срок на ползване 5 /пет/ години по догово

                        Депозит за участие в търга – 200.00 лв                       

Търгът да се проведе на 14.04.2021 година от 14 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внасят в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 21.04.2021 год. в същият час и на същото място.          

 

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча