25.05.2021

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2021г., приета с Решение № 176 / 12.02.2021г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

 

В раздел „Б” – имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

            т.11 Продажба на УПИ ХІ, кв.67 по плана на с. Кочан, общ. Сатовча, с площ от 660 кв.м

            т.12 Продажба на УПИ VІ, кв.23 по плана на село Туховища, с площ от 760 кв.м

            т.13 Продажба на УПИ ІІІ, кв.61 по плана на село Сатовча, с площ от 680 кв.м

            т.14 Продажба на поземлен имот с идентификатор 21868.73.66, с площ от 288 кв.м, местността „Банян” в землището на село Долен

            т.15 Продажба на поземлен имот с идентификатор 21868.73.59, с площ от 400 кв.м, местността „Банян” в землището на село Долен

            т.16 Продажба на поземлен имот с идентификатор 21868.73.60, с площ от 190 кв.м, местността „Банян” в землището на село Долен           

 

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 13.00 часа на 25.06.2021 и на e-mail:  [email protected][email protected];

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча  има изявен интерес за закупуване на гореописаните имоти, като с продажбата им  ще се повиши приходната част на общинския бюджет.