18.11.2020

На основание чл.35,ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Заповед № 610 / 16.11.2020 год. на Кмета на община Сатовча

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

Продажба на урегулиран поземлен имот ІХ от кв 52 по плана на село Кочан, с площ от 450 кв.м актуван с АЧОС № 1075 / 14.10.2020г  с начална тръжна цена в размер на 2 300,00 лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга –250.00 лв.

Търгът да се проведе на 09.12.2020 година от 14 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внасят в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 16.12.2020 год. в същият час и на същото място.               

 

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча