10.04.2019

На основание чл. 14, ал.7 и 8 от ЗОС и в изпълнение на Заповед № 129 / 04.04.2019 год. на Кмета на община сатовча

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

             Отдаване под наем на ІІІ ( трети) етаж от административна сграда на Кметство с.Кочан – публична общинска собственост, с площ от 330 кв.м, актуван с Акт за публична общинска собственост

№ 949 / 01.10.2018 г. с начална тръжна цена в размер на 247.50. лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга – 250 лв.

Търгът да се проведе на 02.05.2019 година от 14.00 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внесът в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 09.05. 2019 год. в същият час и на същото място.