11.06.2019

На основание чл. 37, ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Заповед №   228 / 06.06.2019 год. на Кмета на община сатовча

О Б Я В Я В А:

 

Публичен търг с явно наддаване за:

1.Учредяване безсрочно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ 130 кв.м (сто  и тридесет квадратни метра) върху УПИ VІІІ ( осми), от кв.70 ( седемдесети) по плана на село Вълкосел, с площ от 766 кв.м ( седемстотин шестдесет и шест квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 262 / 10.09.2009г. с начална тръжна цена в размер на 2 300.00 лв. ( две хиляди и триста лева) -  без ДДС

Депозит за участие в търга – 250 лв

Търгът ще се проведе на 03.07.2019 год. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет Сатовча

 

Депозити за участие в търга  се внасят в брой в касата на Общинска  администрация - Сатовча до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

 

            При необходимост повторен търг ще се проведе на 10.07.2019.год.в същия час и на същото място.