18.01.2019

На основание чл. 14, ал.7 и 8 и чл.35, ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Заповед № 33/15.01. 2019 год. на Кмета на община сатовча

О Б Я В Я В А:

 

Публичен търг с явно наддаване за:           

 

1. Продажба на земеделски имот № 015061  ( нула петнадесет хиляди нула шестдесет и едно), с площ от 0.386 кв.м ( нула декара триста осемдесет и шест кв.м ), с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността „ Врис” по картата на землището на село Вълкосел, актуван с Акт за частна общинска собственост № 928 / 03.07.2018 г. с начална тръжна цена в размер на 2 625.00 лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга – 250.00 лв.

 

2. Продажба на земеделски имот № 004024  ( нула нула четири хиляди нула двадесет и четири), с площ от 3.314 дка ( три декара триста и четиринадесет кв.м ), с начин на трайно ползване – ливада, находящ се в местността „ Голямо блато” по картата на землището на село Осина, актуван с Акт за частна общинска собственост № 925 / 28.05.2018 г. с начална тръжна цена в размер на 4143.00 лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга – 400 лв.

 

3. Отдаване под наем на свободна общинска земя – частна общинска собственост в местността „Чичова бърчина” в землището на село Слащен, представляваща имот № 000518 ( нула нула нула петстотин и осемнадесет), с площ от 1.380 дка актуван с Акт за частна общинска собственост № 808 / 20.06.2016 г. с начална тръжна цена от 10 лв. за 1 дка за срок от 10 години

Депозит за участие в търга – 100 лв.

Търгът да се проведе на 06.02.2019 година от 14 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внесът в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

 

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 13.02.2019 год. в същият час и на същото място.

                 

           

 

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча