21.01.2019

На основание чл. 14, ал.7 и 8 , и чл.35, ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Заповед № 037/ 18.01.2019год. на Кмета на община Сатовча

О Б Я В Я В А:

 

Публичен търг с явно наддаване за:

            1. Отдаване под наем на общински терен с площ от 1 кв.м за поставяне на вендинг машина пред сградата на здравна служба в УПИ І, кв.42 по плана на село Сатовча, с начална тръжна цена 8.25 лв. (без ДДС) за месечен наем със срок на ползване 3 (три) години по договор

                Депозит за участие в търга – 20 лв

 

2. Продажба на УПИ  Х, кв. 2 по плана на село Слащен, с площ от 480 кв.м, актуван с АЧОС № 953 / 13.12.2018г с начална тръжна цена в размер на 2 600,00 лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга – 250.00 лв.

 

3. Продажба на УПИ  ІХ- 962, кв. 64 по плана на село Кочан, с площ от 694 кв.м, актуван с АЧОС № 952 / 13.12.2018г с начална тръжна цена в размер на 3 500,00 лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга – 350.00 лв.

 

4. Продажба на УПИ  VІІІ, кв. 52 по плана на село Кочан, с площ от 550 кв.м, актуван с АЧОС № 955 / 13.12.2018г с начална тръжна цена в размер на 2 900,00 лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга – 300.00 лв.

 

5. Продажба на УПИ  VІІ, кв. 52 по плана на село Кочан, с площ от 550 кв.м, актуван с АЧОС № 954 / 13.12.2018г с начална тръжна цена в размер на 2 900,00 лв. ( без ДДС)

Депозит за участие в търга – 300.00 лв.

 

Търгът да се проведе на 20.02.2019 година от 14 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внесът в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 27.02. 2019 год. в същият час и на същото място.

                .

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча