22.11.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

     Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

   § 1. В чл. 12, ал. 6, т. 3 думите „и отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заличават.

   § 2. В чл. 18, ал. 1, т. 1 думите „и отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заличават.

   § 3.  В чл. 21 се създава се нова алинея 5.

„(5) За общински съветник, включително за председателя на общински съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и на възнагражденията на кметовете, на председателя на общински съвет и на общинските съветници.“

   § 4.  Член 37 се изменя както следва:

„Чл. 37. Постоянните комисии на Общинския съвет са:

  1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, европейски проекти и противодействие на корупцията  – 5 членове;

  2. Комисия по здравеопазване, социална политика, образование, култура, спорт и вероизповедания – 5 членове;

  3. Комисия по общинска собственост, нормативна уредба, бедствия и аварии, противообществени прояви и комунално-битово обслужване – 5 членове;

  4. Комисия по евроинтеграция, стопанско управление, туризъм, промишленост и околна среда и рекламна дейност – 5 членове;

  5. Комисия по горско и селско стопанство, устройство на територията, благоустрояване и пътна и селска мрежа – 5 членове.“

   § 5. В чл. 39, ал. 2 думата „състава“ се заменя с „поименния състав“.

   § 6. В чл. 81, думите „комисията по бюджет, финанси, икономика, европейски проекти, нормативна уредба и противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „комисията по бюджет, финанси, икономика, европейски проекти и противодействие на корупцията“.

   § 7. В чл. 92, ал. 1, т. 11 думите „и отнемане на незаконно придобитото имущество“ се отменят.

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 06.12.2023 г. и на e-mail: [email protected]

МОТИВИ

  1. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ от приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

  Съгласно чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет – Сатовча, организира дейността си в правилник, с който регламентира и взаимодействието си с общинска администрация. В действащият към момента правилник, от една страна, не са отразени в цялост и всеобхватно законовите промени, възникнали през предходните четири години и от друга, вижданията на новоситуирания общински съвет за организацията на работата си и начина на функциониране са различни.

  2. ЦЕЛ на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

  Предложеният за приемане от Общински съвет – Сатовча,  ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация има за цел да бъдат въведени ясни правила и процедури за работата му и взаимодействието му с общинска администрация, областна администрация, държавните институции, неправителствените организации, физическите и юридическите лица. Такава е и традицията от предходните съвети. С приемането на предложените изменения  и допълнения на Правилника, Общински съвет – Сатовча, ще функционира по-рационално, общинските съветници ще бъдат значително улеснени в изпълнението на своите задължения и не на последно място ще се повиши качеството на работа и нивото на вземаните решения.

  3. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, необходими за прилагането на измененията и допълненията на Правилника

  Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на измененията и допълненията на Правилника.

  4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  Целите на Проекта за изменение и допълнение на  Правилника и очакваните резултати са взаимно свързани. С приемането им се цели както създаването на подзаконова нормативна рамка, която да регулира съответните обществени отношения  на местно ниво, така и  да се избегнат противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба, като по този начин се въведат ясни правила и ред за осъществяване на дейността и функциите на Общински съвет – Сатовча, и взаимодействието му с Общинска администрация.

  5. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  Настоящият Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е в съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

   Забележка:

   Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, се предоставя възможност в 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на община Сатовча на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  на следния e-mail адрес: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет - Сатовча, намиращо се в сградата на Общинска администрация в село Сатовча, на адрес ул. ”Тодор  Шопов” № 37.

  Мотиви за определяне на срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове от 14 дни:

  Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите за това съставителят на проекта може да определи  срок по-кратък от 30 дни за обществено обсъждане, но не по-малко от 14 дни.

  За настоящият проект за изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е посочен срок от 14 дни, поради обстоятелството, че сега действащият правилник на Общинския съвет има нужда от съществени корекции, свързани с законодателството на Република България, както и за да се оптимизира дейността и работата на Общински съвет – Сатовча,  по възможно най-добрия начин.

  Без приемането му, и то в началото на новия мандат на Общински съвет – Сатовча, който започна на 08.11.2023 г., би  довело до неефикасност на работата му, както и незаконосъобразност на дейността му и взетите от него решения. Рационално и житейски оправдано е проекта за изменение и допълнение на Правилника да бъде изготвен от Временна комисия с членове от новия Общински съвет. В същото време той трябва да започне работа във възможно най-кратки срокове предвид обстоятелството, че същият е провел последното си заседание на 21 септември 2023 г. Навлизането на по-голямата част от представителите му в предизборна кампания наложи вземането на принципно решение от тяхна страна да не заседават, за да се предотврати всякаква възможност за конфликт на интереси.

  В същото време до края на календарната година следва да бъдат приети важни решения, свързани с дейността на Общинската администрация и изменения на нормативни актове (актуализация на бюджета на Общината, План-сметка по чл. 66 от ЗМДТ, Наредба за определяне и администриране на размера на местни данъци и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча, и др.)