04.09.2023

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА И  ОТЧЕТ ЗА СЪСТЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет – Сатовча, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за предстоящо публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча към 2022 година  и Отчет за  състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година.

   Публичното обсъждане ще се проведе на 11 септември 2023 година от 9.30 часа в залата на Общински съвет – Сатовча, при следния дневен ред:

  1.  Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча към 2022 година.

  2. Отчет за  състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година.

  Материалите по отчетите са на разположение на заинтересованите всеки работен ден в сградата на Общинска администрация.

  Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинска администрация – Сатовча,  и на електронен адрес: [email protected] и [email protected].