06.01.2023

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 15.12.2022 година  във връзка с публикуван проект на План-сметка за прогнозните приходи и разходи по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 год.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове  проект на План-сметка за прогнозните приходи и разходи по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 год., е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 15 ноември 2022 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект  в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на e-mail: [email protected] не са постъпили такива.