20.06.2022

С П Р А В К А

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения към 20.06.2022 година във връзка с проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Сатовча

   На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 20 май 2022 година.

   В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект не са постъпили такива.