15.09.2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Сатовча (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Сатовча е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Сатовча за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 15.09.2021 г. до 15.10.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на [email protected] или в деловодството на общината до 15.10.2021 г., включително.

   В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Сатовча (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

   Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Сатовча е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Сатовча е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

   Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 15.10.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: [email protected] или в деловодството на общината в сградата на Община Сатовча на адрес: с. Сатовча, Област Благоевград 2950, ул. „Тодор Шопов“ № 37.

   Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

   В тази връзка Общинска администрация Сатовча отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на Община Сатовча