05.04.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
          Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. №КПД-11-173/29.03.2021г. за инвестиционно предложение „Цех за месопреработка” в УПИ І-1237, кв.35 па плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
уведомяваме заинтересованите страни, че копие от документацията e качена на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35580 
          Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“ и/или Кметство - с. Слащен и/или Общинска администрация Сатовча.
         Съобщението е поставено и на информационното табло Кметство - село Слащен и интернет страницата на Община Сатовча - www.satovcha.bg
 
05.04.2021г.
с. Сатовча