25.09.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. №КПД-11-568/18.09.2020г. за инвестиционно предложение „Животновъден обект - овчарник”, в УПИ ІХ, кв. 67 по плана на село Вълкосел, община Сатовча,

уведомяваме заинтересованите страни, че копие от документацията e качена на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34123

          Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“ и/или Кметство - с. Вълкосел и/или Общинска администрация Сатовча.

         Съобщението е поставено и на информационното табло Кметство - село Вълкосел и интернет страницата на Община Сатовча - www.satovcha.bg

25.09.2020г.

с. Сатовча