04.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЧЛ. 6 НА НУРИОВОС

Община Сатовча съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), е изготвена  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Строителство на открит рудник за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище”, участък „Вриза”, село Плетена, община Сатовча, област Благоевград“, с възложител: ЕТ „РУМЕН АРНАУДОВ – АЙТЕН АРНАУДОВА“.

Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32577  раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на Община Сатовча на 04.06.2020г. 

Заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Сатовча на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” №37,  Деловодство, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

ОБЩИНА САТОВЧА

04.06.2020 г.