30.04.2020

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2020г., приета с Решение № 44 / 24.01.2020г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча             

          1. В раздел „А“- имоти, които общината има намерение да предостави под наем се добавя:

  т.9- Отдаване под наем на общински терен (петно № 2) за разполагане на преместваем временен търговски обект в с. Боголин, с площ от 33 кв.м

         2. В раздел „Б” – имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

т.8 – Продажба на поземлен имот с идентификатор 65440.45.399, в местността „Дафковица” землище на село Сатовча, с площ от 130 кв.м

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 13.00 часа на 02.06.2020г. и на e-mail:  [email protected][email protected];

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за  ползване под наем и за закупуване  на гореописаните имоти  общинска собственост  като с отдаването им под наем и закупуването ще се повиши приходната част на общинския бюджет.