21.02.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Сатовча уведомява заинтересованите страни, че стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда".

 

По програмата се предвижда предоставяне на персонална грижа в домашна среда на следните лица:

1. с от 80 до 89,99 на сто степен трайно намалена трудоспособност или вид степен на увреждане с определена чужда помощ.

2. над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Кандидатите за работа следва да бъдат регистрирани като безработни лица в Дирекция "Бюро по труда" - с. Сатовча, от където ще се осъществява тяхното насочване.

За целите на Програмата "Хора на ВЪЗРАСТ НАД 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската екпертиза" са лица, които:

- са навършили 65г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

- живеят сами и/ или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер / пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома/.

          Важно!!! В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс/ Пари/ не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители/ нуждаещи се/, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

Процедура за включване

1.Желаещите да кандидатстват за включване като потребители по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" следва да попълнят и подадат Заявление-декларация /по образец/ в сградата на Общинска администрация - Сатовча, етаж 2, стая №10  или в кметствата по населени места, всеки работен ден до 28 февруари 2020 г. /петък/ от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Към заявлението се прилагат актуални медицински документи /копия от епикриза; етапна епикриза; решение на ТЕЛК/.

2. Копия от подадените заявления-декларации и приложените към тях документи ще бъдат изпращани в Дирекция "Социално подпомагане" - Сатовча за извършване на проверка за наличие на условия за включване в програмата и истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата.

3. Комисия от Общинска администрация - Сатовча ще извърши индивидуална оценка на потребността от персонални грижи, като за един потребител продължителността на предоставяните грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

4. Насочването за работа ще се извършва от Дирекция "Бюро по труда" - Сатовча.