01.12.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на  Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча (приета с Решение №184 от Протокол №17 от 29.04.2005 г., изменена с Решение №303 от Протокол №33 от 16.03.2007 г., изменена и допълнена с Решение №106 от Протокол №16 от 21.11.2008 г., изменена с Решение №547 от Протокол №41 от 28.11.2014 г. и изменена и допълнена с Решение №219 от Протокол №16 от 31.03.2017 г., изменена с Решение № 305, Протокол №22 от 3.11.2017 г.  )

§1. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. Ал. 1 се изменя както следва:

 „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12 от Закона за общинската собственост, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление”.

2.  Ал. 2,  в изречение първо на края се добавя „освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред”.

3. В ал. 3 думите „от 5 години” се заменят с „от 10 години”.

§2.  В чл. 88, т. 2 се отменя.

Мотиви: 

В Общински съвет – Сатовча, е постъпил Протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 88, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча.

 В протеста си прокурорът посочва, че разпоредбите на чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 противоречат на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, а разпоредбата на чл.  88, т. 2 противоречи на Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове и иска Административният съд – Благоевград, да обяви нищожността и да отмени разпоредбите на чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 88, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сатовча.

 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Пълно съответствие на Наредбата с действащото национално законодателство.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

 

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail:  satovchabl@abv.bg в 30-дневен срок от публикуване на обявата.